Czym jest dostęp do sieci typu zero-trust (ZTNA)?

Dostęp do sieci typu zero-trust (Zero Trust Network Access, ZTNA) to struktura bezpieczeństwa sieci, która koncentruje się na utrzymywaniu ścisłej kontroli dostępu i mechanizmów uwierzytelniania, niezależnie od tego, czy użytkownik lub urządzenie znajduje się wewnątrz czy na zewnątrz obwodu sieci.

Jak działa ZTNA

Nie tak dawno temu większość pracowników pracowała prawie wyłącznie lokalnie, w siedzibie organizacji, a większość sprzętu komputerowego również tam się znajdowała. Z tych powodów modele bezpieczeństwa sieci historycznie opierały się na środkach bezpieczeństwa opartych na obwodzie, które zakładały, że każde urządzenie lub użytkownik próbujący połączyć się z wnętrza obwodu sieci może być zaufany.

Jednak wraz z rosnącą popularnością usług w chmurze, urządzeń mobilnych i pracy zdalnej nowoczesne sieci nie mają już „obwodów”. Użytkownicy i urządzenia mogą teraz uzyskiwać dostęp do sieci z praktycznie dowolnego miejsca.

ZTNA zakłada, że żaden użytkownik ani urządzenie nie powinny być z natury zaufane, nawet jeśli znajdują się już wewnątrz sieci. Działa to na zasadzie „nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj”. Takie podejście zapewnia, że każde żądanie dostępu jest uwierzytelniane i autoryzowane, niezależnie od lokalizacji użytkownika lub sieci, z której korzysta. ZTNA przenosi nacisk z zabezpieczenia obwodu sieci na zabezpieczenie poszczególnych zasobów i danych.

Wdrażając ZTNA, organizacje mogą zminimalizować swoją powierzchnię ataku, poprawić widoczność i kontrolę dostępu oraz poprawić ogólny stan bezpieczeństwa. ZTNA umożliwia również użytkownikom bardziej elastyczny i bezpieczny dostęp zdalny, wspiera wdrażanie usług w chmurze i zapewnia bardziej efektywny model bezpieczeństwa dla nowoczesnych środowisk danych opartych na chmurze.

Zalety ZTNA

ZTNA to nowoczesna, solidna struktura bezpieczeństwa, która dostosowuje się do dzisiejszych hybrydowych środowisk pracy i danych, zapewniając znacznie lepszą ochronę niż przestarzałe modele dostępu oparte na obwodzie sieci.

Oto najważniejsze zalety wdrożenia ZTNA:

Zwiększone bezpieczeństwo

Zamiast weryfikować, skąd łączy się użytkownik, ZTNA weryfikuje, czy jest on tym, za kogo się podaje. Zmniejsza to ryzyko nieautoryzowanego dostępu i pomaga zapobiegać ruchom poziomym w sieci w przypadku naruszenia.

Zredukowana powierzchnia ataku

Dzięki ZTNA obwód sieci staje się mniej istotny, ponieważ nacisk przenosi się na zabezpieczenie poszczególnych zasobów i danych. Wdrażając kontrolę dostępu i mikrosegmentację, organizacje mogą ograniczyć dostęp do określonych zasobów w oparciu o tożsamość użytkownika, kontekst i inne czynniki. Zmniejsza to powierzchnię ataku, utrudniając osobom atakującym poruszanie się po sieci.

Lepsza widoczność i kontrola

Rozwiązania ZTNA zapewniają lepszy wgląd w działania użytkowników i ruch sieciowy. Kontrola dostępu i zasady są egzekwowane na szczegółowym poziomie, umożliwiając organizacjom skuteczniejsze monitorowanie i śledzenie zachowań użytkowników. Pomaga to organizacjom wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

Uproszczona zgodność z przepisami

Rozwiązania ZTNA zazwyczaj obejmują takie funkcje, jak uwierzytelnianie użytkowników, weryfikacja urządzeń i dzienniki audytu, które mogą pomóc organizacjom w spełnieniu wymogów zgodności z przepisami. Wdrażając ZTNA, organizacje mogą egzekwować kontrolę dostępu, śledzić działania użytkowników i łatwiej wykazać zgodność z przepisami.

Elastyczny i bezpieczny dostęp zdalny

ZTNA umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do zasobów, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Pracownicy mogą bezpiecznie łączyć się z siecią i uzyskiwać dostęp do niezbędnych zasobów z dowolnego miejsca, przy użyciu różnych urządzeń. Rozwiązania ZTNA często obejmują bezpieczne brokery dostępu lub bramki, które umożliwiają zaszyfrowane połączenia, zapewniając poufność i integralność danych przesyłanych przez sieć.

Bezproblemowe wdrażanie usług w chmurze

Ponieważ organizacje coraz częściej korzystają z usług w chmurze, ZTNA może zapewnić bezpieczne i skalowalne rozwiązanie. Pozwala to organizacjom uwierzytelniać i autoryzować użytkowników uzyskujących dostęp do zasobów opartych na chmurze, zapewniając, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do wrażliwych danych i aplikacji.

Poprawione wrażenia użytkowników

ZTNA może poprawić wrażenia użytkowników, zapewniając płynny i wygodny dostęp do zasobów. Dzięki ZTNA użytkownicy mogą uzyskać dostęp do potrzebnych zasobów i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa bez skomplikowanych i czasochłonnych procesów uwierzytelniania.

ZTNA a VPN: jaka jest różnica?

ZTNA i wirtualne sieci prywatne (VPN) są używane do bezpiecznego dostępu zdalnego, ale ich implementacja i przypadki użycia znacząco się różnią.

Oto główne różnice między ZTNA a VPN:

Produkt a struktura

VPN to konkretny typ produktu – zazwyczaj aplikacja kliencka instalowana na urządzeniu użytkownika końcowego – który ustanawia bezpieczny zaszyfrowany tunel między urządzeniem użytkownika a siecią firmową.

ZTNA koncentruje się na weryfikacji tożsamości użytkowników i urządzeń, niezależnie od ich lokalizacji lub sieci. ZTNA stosuje kontrolę dostępu na szczegółowym poziomie, zabezpieczając poszczególne zasoby i dane, zamiast polegać wyłącznie na zabezpieczeniach na poziomie sieci.

Model bezpieczeństwa

Sieci VPN opierają się na koncepcji zaufanego obwodu sieci. Po połączeniu z VPN użytkownik jest traktowany tak, jakby był częścią zaufanej sieci.

ZTNA koncentruje się na weryfikacji tożsamości użytkowników i urządzeń, niezależnie od ich lokalizacji lub sieci. ZTNA stosuje kontrolę dostępu na szczegółowym poziomie, zabezpieczając poszczególne zasoby i dane, zamiast polegać wyłącznie na zabezpieczeniach na poziomie sieci.

Kontrola dostępu

VPN zazwyczaj przyznaje użytkownikom dostęp do całej sieci po nawiązaniu połączenia. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich zasobów i usług dostępnych w obrębie zaufanej sieci.

ZTNA egzekwuje kontrolę dostępu w oparciu o tożsamość użytkownika, stan urządzenia i inne czynniki kontekstowe. Zapewnia bardziej szczegółową kontrolę dostępu, umożliwiając organizacjom ograniczenie dostępu do określonych zasobów lub aplikacji, zmniejszając powierzchnię ataku i zapobiegając ruchom poziomym w sieci.

Doświadczenia użytkowników

Podczas korzystania z VPN urządzenie użytkownika jest wirtualnie połączone z siecią firmową, dzięki czemu wygląda tak, jakby było fizycznie obecne w sieci. Teoretycznie ma to zapewnić płynne wrażenia użytkownika. Ponieważ jednak cały ruch jest kierowany przez VPN, połączenia są zwykle bardzo powolne.

ZTNA zapewnia bardziej przyjazne doświadczenie użytkowników, umożliwiając im bezpośredni dostęp do określonych zasobów, bez konieczności pełnego połączenia sieciowego. Rozwiązania ZTNA często wykorzystują dostęp Just-In-Time (JIT), przyznając tymczasowy i ograniczony dostęp w oparciu o określone wymagania, co skutkuje bardziej usprawnionym i wydajnym doświadczeniem użytkownika.

Architektura sieci

VPN zazwyczaj wymaga od administratorów IT zainstalowania aplikacji klienckiej bezpośrednio na urządzeniu użytkownika, ustanawiając bezpośrednie połączenie z siecią firmową. Jeśli użytkownik będzie łączył się z więcej niż jednego urządzenia, aplikacja musi być zainstalowana na każdym z nich, co powoduje więcej pracy dla zajętych zespołów IT. Ponadto użytkownicy końcowi często uważają aplikacje VPN za nieporęczne i trudne w obsłudze.

Rozwiązania ZTNA zazwyczaj wykorzystują brokery bezpiecznego dostępu lub bramy, które działają jako pośrednicy między użytkownikiem a zasobami. ZTNA może wykorzystywać różne protokoły sieciowe i mechanizmy transportowe do bezpiecznego łączenia użytkowników z określonymi zasobami, zmniejszając zależność od kierowania całego ruchu przez sieć centralną. Użytkownicy mogą łączyć się z siecią z dowolnego urządzenia z praktycznie dowolnym systemem operacyjnym.

Gotowość do obsługi chmury

Sieci VPN zostały początkowo zaprojektowane do zabezpieczania stosunkowo krótkoterminowych połączeń między zdalnymi biurami lub łączenia zdalnych użytkowników z siecią centralną. Nie zostały one zaprojektowane w celu zapewnienia dużej liczbie użytkowników bezpośredniego dostępu do zasobów i usług opartych na chmurze, ani też nie mają pozostać włączone przez cały dzień pracy użytkownika.

Z kolei rozwiązania ZTNA świetnie się sprawdzają w czasach chmury. Model ten bardzo dobrze się skaluje i może zapewnić dużej liczbie użytkowników bezpieczny dostęp do zasobów i usług organizacji w chmurze. ZTNA pozwala organizacjom uwierzytelniać i autoryzować użytkowników uzyskujących dostęp do aplikacji opartych na chmurze, zapewniając bezpieczną łączność i ochronę danych.

Jak wdrożyć ZTNA

Ponieważ ZTNA to struktura, a nie produkt, jego wdrożenie będzie wyglądać nieco inaczej dla każdej organizacji. Chociaż szczegóły różnią się w zależności od konkretnych potrzeb organizacji i środowiska danych, oto ogólny zarys procesu:

Ocena środowiska

Rozpocznij od przeprowadzenia dokładnej oceny istniejącej infrastruktury sieciowej, w tym topologii sieci, aplikacji, zasobów i wzorców dostępu użytkowników. Zidentyfikuj potencjalne słabe punkty i obszary, które wymagają poprawy pod względem bezpieczeństwa.

Definiowanie zasad dostępu

Zdefiniuj zasady dostępu w oparciu o zasadę najmniejszych uprawnień. Określ, którzy użytkownicy lub grupy powinny mieć dostęp do określonych zasobów lub aplikacji, oraz warunki, na jakich dostęp jest przyznawany. Rozważ czynniki takie jak tożsamość użytkownika, stan urządzenia, lokalizacja i informacje kontekstowe.

Wdrożenie rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)

Potrzebne będą rozwiązania oprogramowania, które mogą obsługiwać procesy IAM, takie jak zarządzanie hasłami, uwierzytelnianie użytkowników i MFA. Weź pod uwagę takie czynniki, jak łatwość wdrożenia, skalowalność, możliwości integracji, wrażenia użytkowników i zgodność z istniejącą infrastrukturą.

Wdrożenie bezpiecznego rozwiązania dostępu zdalnego

Wdrożenia ZTNA zazwyczaj obejmują brokery bezpiecznego dostępu lub bramy połączeń zdalnych, aby umożliwić personelowi IT i DevOps bezpieczne łączenie się z wewnętrznymi komputerami i systemami.

Mikrosegmentacja

Zaimplementuj mikrosegmentację, aby podzielić sieć na mniejsze segmenty i egzekwować kontrolę dostępu na poziomie granularnym. Pomoże to powstrzymać potencjalne naruszenia bezpieczeństwa i ograniczy poziome ruchy w sieci. Zasoby należy segmentować w oparciu o wrażliwość i zasadę najmniejszych uprawnień.

Monitorowanie i audytowanie

Zaimplementuj mechanizmy monitorowania i audytu w celu śledzenia aktywności użytkowników, prób dostępu i potencjalnych incydentów bezpieczeństwa. Korzystaj z dzienników i analiz, aby identyfikować anomalie lub podejrzane zachowania. Regularnie przeglądaj i aktualizuj zasady dostępu w oparciu o zmieniające się wymagania i zagrożenia.

Edukacja i szkolenie użytkowników

Poinformuj użytkowników o wdrożeniu ZTNA, jego zaletach i sposobach bezpiecznego dostępu do zasobów. Zapewnij szkolenie w zakresie najlepszych praktyk bezpiecznego dostępu zdalnego, higieny haseł i rozpoznawania potencjalnych atakówphishingowych lub socjotechnicznych.

Ciągłe ulepszanie

ZTNA jest ciągłym procesem. Regularnie przeglądaj i aktualizuj zasady dostępu, monitoruj kontrole bezpieczeństwa i bądź na bieżąco z pojawiającymi się zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas