Privacy Policy

Effective Date: 2023-10-18

Zastrzeżenia ogólne

Keeper Security, Inc. („Keeper Security”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Firma Keeper Security utworzyła niniejszą politykę prywatności, aby zademonstrować, z jaką powagą podchodzimy do ochrony Twojej prywatności, oraz aby upublicznić naszą politykę dotyczącą prywatności i danych osobowych dla strony https://keepersecurity.com/pl_PL oraz dostępnych na niej usług. Polityka opisuje również Twoje opcje w odniesieniu do danych osobowych oraz dostępu i aktualizowania tych danych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. O zmianach będziemy informować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany, przed ich wejściem w życie poinformujemy Cię o tym drogą e-mailową lub za pośrednictwem informacji zamieszczonych na tej stronie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: security@keepersecurity.com.

Użyte w niniejszej Polityce prywatności terminy: „dane osobowe” lub „informacje osobowe” mają znaczenie określone w Rozporządzeniu UE o Ochronie Danych Osobowych z 2018 r. (RODO) i obejmują wszelkie informacje, które mogą identyfikować daną osobę, czy to osobno czy w połączeniu z innymi informacjami, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mailowy, adres IP i numer telefonu. W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia, których obejmuje Kalifornijska ustawa o ochronie konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA), definicja ta obejmuje dowolne dodatkowe elementy określone przez ustawę CCPA. Oprócz spełnienia wymogów zgodności z RODO i CCPA, warunki niniejszej polityki prywatności mają zastosowanie do wszystkich użytkowników niezależnie od lokalizacji.

Ramy prawne prywatności danych

Firma Keeper Security przestrzega ram ochrony prywatności danych UE-USA („DPF UE-USA”), brytyjskiego rozszerzenia DPF UE-USA oraz szwajcarsko-amerykańskich ram ochrony prywatności danych („DPF Szwajcaria-USA”) określonych przez Departament Handlu USA.

Firma Keeper Security poświadczyła w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega zasad ram ochrony prywatności danych UE-USA („Zasady DPF UE-USA”) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej w oparciu o DPF UE-USA oraz z Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) w oparciu o brytyjskie rozszerzenie DPF UE-USA.

Firma Keeper Security poświadczyła w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega zasad ram ochrony prywatności danych Szwajcaria-USA („Zasady DPF Szwajcaria-USA”) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii w oparciu o DPF Szwajcaria-USA.

W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszej polityki prywatności a Zasadami DPF UE-USA i/lub Zasadami DPF Szwajcaria-USA, obowiązują Zasady DPF UE-USA i/lub Zasady DPF Szwajcaria-USA. Aby dowiedzieć się więcej o programie Ramy ochrony prywatności danych („DPF”) i zobaczyć naszą certyfikację, odwiedź stronę https://www.dataprivacyframework.gov/.

Firma Keeper Security odpowiada za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych zgodnie z ramami prawnymi EU-U.S. DPF, które stanowią rozszerzenie postanowień EU-U.S. DPF dla Wielkiej Brytanii, oraz zgodnie ze Swiss-U.S. DPF, i w konsekwencji przesyła je stronie trzeciej, działającej jako pośrednik w jej imieniu. W przypadku wszystkich transferów danych osobowych z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, firma Keeper Security działa zgodnie z postanowieniami ram prawnych EU-U.S. DPF oraz Swiss-U.S. DPF, w tym zgodnie z postanowienia odnoszącymi się do odpowiedzialności za dalszy transfer danych.

Federalna Komisja Handlu ma jurysdykcję nad przestrzeganiem przez firmę Keeper Security ram ochrony prywatności danych UE-USA („DPF UE-USA”), brytyjskiego rozszerzenia DPF UE-USA oraz szwajcarsko-amerykańskich ram ochrony prywatności danych („DPF Szwajcaria-USA”). Keeper Security nie ma dostępu ani wiedzy na temat hasła głównego, kluczy szyfrowania lub dostępu do sejfu Keeper żadnego posiadacza konta. W związku z tym wszelkie ujawnienie konta wymagane przez prawo, na podstawie wezwania sądowego, będzie ograniczone do ogólnych informacji o koncie, takich jak imię i nazwisko posiadacza konta oraz okres ważności konta.

Zgodnie z DPF UE-USA, brytyjskim rozszerzeniem DPF UE-USA i DPF Szwajcaria-USA, Keeper Security zobowiązuje się do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych otrzymanych w oparciu o DPF UE-USA, brytyjskie rozszerzenie DPF UE-USA i DPF Szwajcaria-USA do TRUSTe, alternatywnego dostawcy usług rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymasz od nas terminowego potwierdzenia złożenia skargi związanej z Zasadami DPF lub jeśli nie rozpatrzyliśmy skargi związanej z Zasadami DPF w sposób satysfakcjonujący, odwiedź stronę https://feedback-form.truste.com/watchdog/request, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Usługi TRUSTe są świadczone bezpłatnie.

TRUSTe

Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na stronie internetowej DPF https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2, możesz powołać się na wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Masz prawo dostępu do danych osobowych objętych DPF oraz prawo do poprawiania, zmiany lub żądania usunięcia takich danych. Możesz złożyć wniosek o dostęp, poprawienie, zmianę lub usunięcie swoich danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres deleteme@keepersecurity.com.

Firma Keeper Security ponosi odpowiedzialność na mocy DPF, jeśli agent przetwarza dane osobowe objęte DPF w sposób niezgodny z DPF, chyba że firma Keeper Security nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkodę.

Bezpieczeństwo

Infrastruktura Keeper Security jest przechowywana przy wykorzystaniu Amazon AWS w bardzo bezpiecznym środowisku, objętym całodobowym monitoringiem przez siedem dni w tygodniu, nadzorem ochrony oraz wsparciem technicznym, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i zapewnić bezpieczeństwo. Stosujemy zaawansowane systemy zabezpieczeń, w tym programy firewall, zespół pracowników ochrony oraz monitoring, aby zapewnić nieprzerwane działanie usługi i chronić dane przed klęskami żywiołowymi, włamaniami i wydarzeniami losowymi. Więcej informacji na temat AWS Cloud Security można znaleźć na stronie: https://aws.amazon.com/security/.

Szyfrowanie danych

Keeper zapewnia rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oparte na szyfrowaniu „zero-knowledge". Jest to architektura systemowa gwarantująca najwyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Dane są szyfrowane i deszyfrowane na poziomie urządzenia, a nie na serwerze
 2. Aplikacja nigdy nie zapisuje danych w postaci zwykłego tekstu (zrozumiałego dla człowieka)
 3. Serwer nigdy nie otrzymuje danych w postaci zwykłego tekstu
 4. Żaden z pracowników Keeper ani żadna strona trzecia nie może wyświetlić zaszyfrowanych danych
 5. Klucze służące do szyfrowania i deszyfrowania danych wywodzą się z hasła głównego użytkownika
 6. Wielowarstwowe szyfrowanie zapewnia kontrolę dostępu na poziomie użytkownika, grupy i administratora
 7. Funkcja udostępniania danych używa kryptografii z kluczem publicznym do bezpiecznej dystrybucji kluczy
 8. Dane są szyfrowane lokalnie na urządzeniu użytkownika przed przesłaniem i zapisaniem w chmurze aplikacji Keeper (Cloud Security Vault). Podczas synchronizacji danych z innym urządzeniem dane pozostają zaszyfrowane do momentu odszyfrowania na innym urządzeniu.

Aplikacja Keeper działa na urządzeniach iPhone*, iPad*, telefonach Android*, tabletach Android* i na systemach operacyjnych Windows*, Mac OS* oraz Linux*. (*Informacja: Są to nazwy handlowe chronione znakami towarowymi ich właścicieli. Keeper i Password Keeper są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security, Inc.).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat modelu zabezpieczeń stosowanego przez Keeper, odwiedź stronę: https://keepersecurity.com/pl_PL/security. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat modelu szyfrowania Keeper, odwiedź stronę https://docs.keeper.io/enterprise-guide/keeper-encryption-model.

Zbieranie danych

Keeper Security nie ma dostępu do Twojego sejfu, ani możliwości jego odszyfrowania. Model szyfrowania „Zero-Knowledge” gwarantuje, że tylko Ty możesz odszyfrować informacje przechowywane w swoim sejfie.

Firma Keeper Security w ograniczonym zakresie zbiera dane klientów, którzy zarejestrują się, aby korzystać z jej usług, takie jak: nazwa użytkownika, adres e-mail czy numer telefonu. Wykorzystujemy te dane, aby przeprowadzać weryfikację kont i uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jeśli klient zdecyduje się wykupić abonament na nasze usługi, możemy też gromadzić dane kart kredytowych, które są następnie w formie tokenów są wykorzystywane do realizowania płatności, ale nie są przechowywane. Wykorzystujemy dane klientów podane podczas rejestracji, przeprowadzać autoryzację użytkowników i zapewniać dostęp do usługi: https://keepersecurity.com/pl_PL. Tak jak w przypadku każdej innej usługi w chmurze, w przypadku pobrania i używania naszego produktu, automatycznie gromadzone są informacje o rodzaju Twojego urządzenia, wersji systemu operacyjnego, losowo generowanym identyfikatorze urządzenia, informacje o działaniu systemu oraz adres IP. Podany podczas rejestracji przez użytkownika adres e-mail wykorzystujemy także do komunikacji z nim. Po zarejestrowaniu abonamentu na oprogramowanie Keeper, automatycznie wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, niewykraczających poza regulacje zawarte w ustawie CAN-SPAM Act z 2003 roku.

Użytkownicy Keeper Enterprise nie będą otrzymywać od nas marketingowej komunikacji e-mailowej, ale mogą otrzymywać ważne informacje o zmianach w usługach, powiadomienia o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych i zdarzeniach mających związek z bezpieczeństwem. Użytkownik Keeper może od czasu do czasu otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami o zmianach w usługach, powiadomienia o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych, materiały promocyjne oraz informacje o ważnych zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i reklamowych. Zrezygnować z ich otrzymywania można na stronie https://keepersecurity.com/pl_PL/unsubscribe. Jeżeli użytkownik postanowi zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych i reklamowych, firma zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z użytkownikiem w razie konieczności potwierdzenia zakupu oraz w kwestiach związanych z pomocą techniczną, obsługą klienta lub z bezpieczeństwem konta użytkownika. Firma Keeper Security nigdy nie wejdzie w posiadanie hasła głównego żadnego użytkownika, ani też treści wpisów przechowywanych w sejfach Keeper.

Jeżeli zezwolisz innym osobom na dostęp do wpisu w sejfie Keeper, poprosimy Cię o podanie adresu e-mail tej osoby. Następnie wyślemy automatycznie do tej osoby jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej i aplikacji. Jeżeli zdecydujesz się również zarejestrować ofertę w programie partnerskim, poprosimy o podanie imienia i nazwiska Twojego potencjalnego klienta, jego adresu e-mail, numeru telefonu i informacji dot. firmy. Firma Keeper Security przechowuje te informacje w celu wysłania tej jednorazowej wiadomości e-mail.

Jeśli wyznaczona osoba lub Twój potencjalny klient wybierze opcję „odrzuć”, może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: deleteme@keepersecurity.com z prośbą o usuniecie tych informacji z naszej bazy danych.

Firma Keeper Security zbiera i zapisuje szacunkowe statystyki użytkowania i ruchu na swoich stronach internetowych. Zapisywane są między innymi statystyki ruchu na stronie, data odwiedzin strony i czas na niej spędzony, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, częstotliwość odwiedzin, jakie dokładnie podstrony zostały otworzone itp. Korzystamy z tych danych, aby ulepszyć jakość usług oferowanych klientom, usprawniać szybkość działania strony oraz nią odpowiednio administrować.

Firma Keeper Security nie ma dostępu i nie zna haseł głównych ani kluczy szyfrujących posiadaczy kont, ani do ich sejfów Keeper. W związku z tym jakiekolwiek ujawnienie danych wymagane przez przepisy prawa, na mocy wezwania sądowego, będzie ograniczać się do ujawnienia ogólnych informacji o koncie, takich jak imię i nazwisko posiadacza konta i okres jego posiadania. Firma Keeper Security może upubliczniać szacunkowe statystyki użytkowania (na przykład: „50% użytkowników korzysta z usług firmy Keeper Security codziennie”) potencjalnym partnerom handlowym, reklamodawcom, współpracownikom i innym stronom trzecim w granicach prawa. Firma Keeper Security nigdy nie upubliczni danych indywidualnych użytkowników lub danych, które mogą pozwolić na identyfikację ich właściciela, stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje taki wymóg prawny, na przykład udostępnianie tych danych policji lub innym rządowym organom ścigania, np. w przypadku wydania takiego nakazu sądowego, lub jeśli uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie tych danych jest konieczne w celu ochrony naszych praw, zapewnienia Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych lub wykrycia oszustwa.

Keeper Security przekazuje ograniczone dane osobowe za pośrednictwem oprogramowania dostawcy, z zachowaniem ścisłej poufności i protokołów bezpieczeństwa, w celu zapewnienia podstawowych usług biznesowych, w tym obsługi klienta, zarządzania kontem, analizy, przetwarzania płatności i czatu na żywo. Informacje, które udostępniamy, ograniczają się do adresu e-mail i adresu IP.

Firma Keeper Security zawarła umowy o ochronie danych ze swoimi dostawcami, które ograniczają wykorzystanie informacji o klientach do podstawowych funkcji biznesowych. Keeper Security nie sprzedaje, nie wprowadza na rynek ani nie dokonuje transakcji na informacjach o użytkownikach poza swoimi operacjami związanymi z cyberbezpieczeństwem.

Jeśli firma Keeper stanie się podmiotem fuzji, nabycia, sprzedaży części lub całości swoich aktywów, powiadomimy Cię drogą e-mailową lub poprzez widoczne ogłoszenie na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach dotyczących posiadania oraz przetwarzania danych osobowych, a także o możliwości zarządzania swoimi danymi osobowymi.

Możemy przekazywać firmom świadczącym nam usługi wspomagające nasze działania biznesowe, takie jak obsługa klienta przez czat na żywo czy analizy, ograniczone dane kontaktowe, dane dot. płatności oraz informacje o użytkowaniu naszej strony.

Firma Keeper Security gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane wyłącznie w celu świadczenia usług swoim klientom, zapewniania im wsparcia lub w innych celach opisanych w Polityce prywatności. Firma Keeper Security oferuje osobom indywidualnym możliwość do wyboru (rezygnacji), czy ich dane mogą zostać (a) ujawnione stronie trzeciej nie będącej przedstawicielem firmy, i czy mogą być (b) używane w celu innym niż zostały pierwotnie zgromadzone i w konsekwencji autoryzowane przez użytkownika. Firma Keeper Security zapewnia użytkownikom indywidualnym odpowiednie mechanizmy dokonywania takiego wyboru.

Keeper Security umożliwia przesyłanie zdjęć, filmów i plików w ramach funkcji aplikacji. Wszystkie obrazy, filmy i pliki przesyłane do aplikacji są szyfrowane, a Keeper Security nie ma dostępu do przesłanych treści.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

Na wniosek dowolnego użytkownika, niezależnie od lokalizacji, firma Keeper Security udzieli informacji o tym, czy przechowuje lub przetwarza w imieniu strony trzeciej jakiekolwiek jego informacje osobowe. Aby poprosić o udostępnienie takich informacji, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres: privacy@keepersecurity.com. Użytkownik może w dowolnej chwili dezaktywować konto w usługach firmy Keeper Security i usunąć wszelkie informacje powiązane ze swoją osobą, kontaktując się z nami pod adresem deleteme@keepersecurity.com i jasno stwierdzając chęć usunięcia konta i powiązanych z nim danych. Jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie lub chcesz skorzystać ze swoich praw zgodnie z RODO lub ustawą CCPA, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem: gdpr@keepersecurity.com. W wiadomości należy podkreślić, że dotyczy ona zmiany danych osobowych. Twoja prośba zostanie zrealizowana bezzwłocznie, a w każdym przypadku w terminie 30 dni od jej otrzymania (45 dni w przypadku próśb na mocy CCPA). W celu prowadzenia dokumentacji lub zrealizowania transakcji rozpoczętych przed wysłaniem prośby o zmianę lub usunięcie danych, konieczne może być zachowanie przez nas niektórych danych.

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak Twoje konto pozostaje aktywne lub tak długo, jak to konieczne w celu świadczenia Ci usług. Będziemy przechowywać Toje dane i używać ich w zakresie koniecznym w celu sprostania naszym zobowiązaniom prawnym, rozwiązywania sporów i wprowadzania w życie naszych umów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Ustawą o Ochronie i Prywatności Dzieci w Internecie (COPPA, Children’s Online Privacy and Protection Act) i Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA, California Consumer Privacy Act) firma Keeper Security nie gromadzi celowo danych osobowych dzieci poniżej osiemnastego (18.) roku życia.

Z wyjątkiem sytuacji wymienionych w niniejszej polityce prywatności, firma Keeper Security nigdy nie ujawni danych osobowych swoich użytkowników stronom trzecim bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody. Firma Keeper Security nie sprzedaje stronom trzecim danych klientów w jakimkolwiek celu.

Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do prezentacji firmowego logo czynnych zawodowo użytkowników na swojej stronie internetowej w celu promocji zarówno firmy użytkownika, jak i firmy Keeper Security.

Prawa konsumentów w Kalifornii zgodnie z ustawą CCPA

Konsumenci w Kalifornii mają następujące prawa na mocy Kalifornijskiej ustawy o ochronie konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA):

Prawo do powiadomienia: Zgodnie z ustawą CCPA przed rozpoczęciem gromadzenia danych firmy muszą powiadomić konsumenta, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone i w jakim celu będą one wykorzystywane.

Prawo do dostępu: Konsumenci mają prawo poprosić firmę o ujawnienie, jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone; z jakich źródeł pochodzą gromadzone dane osobowe; w jakich celach biznesowych i handlowych są one gromadzone; jakim stronom trzecim firma udostępnia dane osobowe; i jakie dokładnie dane osobowe konsumenta firma przechowuje.

Prawo do rezygnacji: Konsument ma prawo w dowolnej chwili zażądać od firm, sprzedających dane osobowe o konsumencie stronom trzecim, zaprzestania tej sprzedaży, co jest określane jako prawo do rezygnacji.

Prawo do usunięcia: Klienci mają prawo poprosić o usunięcie ich danych osobowych, ale pod warunkiem, że dane zostały przekazane przez klienta.

Prawo do równego poziomu usług i cen: Ustawa CCPA zabrania firmom dyskryminowania konsumentów poprzez odmawianie im sprzedaży towarów lub usług, pobieranie za towary lub usługi opłaty w innej wysokości, oferowanie towarów lub usług innej jakości lub sugerowanie takich praktyk, opierając się na korzystaniu przez konsumenta z praw przysługujących na mocy CCPA.

Aby uzyskać odpowiedź na pytania związane z CCPA, odwiedź stronę: https://keepersecurity.com/pl_PL/contact.html?t=p&r=CCPA

KeeperFill®

Keeper Security wykorzystuje system o nazwie KeeperFill®, który pozwala na automatyczne wypełnianie danych logowania w aplikacjach mobilnych i wyszukiwarkach. Jeśli aplikacja Keeper jest zainstalowana na urządzeniu OEM, KeeperFill zostanie automatycznie włączony i skorzysta z usług dostępności i metody wprowadzania na Twoim urządzeniu w celu zidentyfikowania aplikacji mobilnych i stron internetowych wymagających wprowadzania danych logowania. Jak opisano w sekcji Oświadczenia na temat zabezpieczeń na stronie:https://keepersecurity.com/pl_PL/security.html, Keeper jest platformą wykorzystującą szyfrowanie „zero-knowledge”, tak więc aplikacja Keeper Security nie może uzyskać dostępu do aktywności systemu KeeperFill, ani do Twoich wpisów. Nie może ich również śledzić, ani zobaczyć. Keeper KeeperFill można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach dostępności na Twoim urządzeniu.

Rozszerzenie przeglądarki

Instalacja rozszerzenia przeglądarki Keeper wymaga wyraźnej zgody na odczyt i zapis danych logowania i hasła we wskazanych przez użytkownika polach formularza witryny w celu bezpiecznego, automatycznego wypełniania danych uwierzytelniających z sejfu użytkownika. Keeper nie śledzi ani nie przechowuje historii przeglądania stron internetowych przez użytkownika.

Pliki cookie & technologie śledzenia

Firma Keeper Security oraz nasi partnerzy marketingowi, powiązane firmy lub firmy analityczne i dostawcy usług używają technologii takich jak pliki cookie, sygnalizatory internetowe (beacon), znaczniki i skrypty do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkowników w witrynie oraz gromadzenia informacji demograficznych o bazie naszych użytkowników jako całości. Możemy otrzymywać raporty oparte na użycie tych technologii przez takie firmy w postaci indywidualnej lub zagregowanej.

Jeśli odwiedzający stronę internetową wyraża zgodę na używanie plików cookie, Keeper Security korzysta z plików cookie, aby zapamiętywać i śledzić informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to szyfrowane i nierozpoznawalne fragmenty danych, przesyłane do Twojej przeglądarki internetowej z serwera i zapisywane na dysku twardym Twojego komputera.

Możemy korzystać z plików cookie do gromadzenia szacunkowych danych na temat zwyczajów użytkowników korzystających z naszej strony internetowej. Możemy na przykład wykorzystać pliki cookie, aby oszacować liczbę użytkowników korzystających z naszej strony równocześnie, mierzyć statystykę ruchu na naszej stronie oraz lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony przez użytkowników. Pliki cookie nigdy nie są używane do przechowywania poświadczeń sejfu internetowego lub danych wpisów użytkownika sejfu.

Możesz kontrolować użycie plików cookie na poziomie przeglądarki, ale wyłączenie plików cookie może ograniczyć użytkowanie niektórych funkcji dostępnych w naszej witrynie lub usłudze.

Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, gromadzimy automatycznie pewne informacje i zapisujemy je w plikach dzienników. Takie informacje mogą obejmować adresy IP, typ przeglądarki, usługodawcę internetowego, strony polecające/wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty/czasu i/lub dane strumienia kliknięć.

Używamy magazynu lokalnego, takiego jak HTML5, do przechowywania informacji o zawartości i preferencji. Inne podmioty, które są naszymi partnerami w celu dostarczania określonych funkcji w naszej witrynie lub wyświetlania reklam na podstawie aktywności przeglądania przez Ciebie, także mogą używać technologii HTML5 do gromadzenia i przechowywania informacji.

Prowadzimy współpracę z innymi podmiotami w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasi partnerzy mogą używać technologii, takich jak pliki cookie, do gromadzenia informacji o Twoich działaniach w tej i innych witrynach w celu wyświetlania reklam na podstawie aktywności przeglądania i zainteresowań. W związku z tym reklamy produktów Keeper wyświetlane Ci na stronach internetowych stron trzecich będą oparte na Twojej aktywności przeglądania w naszej witrynie. Jeśli chcesz zrezygnować z reklam dostosowanych do zainteresowań, kliknij https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, https://optout.aboutads.info/, i https://optout.networkadvertising.org/ [lub, jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, kliknij https://www.youronlinechoices.eu/]. Ze względów bezpieczeństwa firma Keeper Security nie wyświetla reklam stron trzecich w swojej aplikacji.

Hasło główne

Zabezpieczenie hasła jest obowiązkiem użytkownika. Dostęp do usług firmy Keeper Security jest chroniony za pomocą niepowtarzalnej nazwy użytkownika i hasła, znanych wyłącznie użytkownikowi. Firma Keeper Security zaprojektowała wewnętrzną infrastrukturę zabezpieczeniową, która szyfruje hasła użytkowników, aby zapobiec ich ujawnieniu lub wykorzystaniu przez niepowołane osoby. Ani pracownicy firmy Keeper Security, ani zatrudniani przez nią podwykonawcy nie mają możliwości uzyskania dostępu do haseł użytkowników. Pracownicy firmy Keeper Security ani zatrudniani przez nią podwykonawcy nigdy nie zażądają ani nie poproszą użytkownika o podanie hasła pocztą konwencjonalną ani elektroniczną, telefonicznie, ani w jakikolwiek inny sposób.

Blogi

Nasz blog jest zarządzany przez aplikację firmy trzeciej, która może wymagać rejestracji przed dodaniem komentarza. Nie mamy dostępu do informacji umieszczanych na blogu i nie kontrolujemy ich. Jeśli chcesz usunąć dane osobowe zamieszczone w sekcji komentarze, musisz zalogować się do aplikacji firmy trzeciej lub skontaktować się z tą firmą. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zarządzania Twoimi danymi przez aplikację firmy trzeciej, zapoznaj się z polityką prywatności tej firmy.

Odnośniki do stron osób trzecich

Podczas korzystania z usług firmy Keeper Security klienci i użytkownicy mogą natknąć się na odnośniki do stron lub usług firmowanych przez osoby trzecie. Firma Keeper Security nie reprezentuje ani nie czyni żadnych gwarancji dotyczących sposobu działania stron internetowych osób trzecich, na które można trafić ze strony firmy Keeper Security lub z oferowanych przez nią usług. Firma Keeper Security zaleca zapoznanie się z polityką prywatności przedstawioną na stronach internetowych osób trzecich.

Referencje

W naszej witrynie przedstawiamy osobiste referencje zadowolonych klientów oraz inne wyrazy uznania. Jeśli udzielisz nam zgody, możemy wyświetlić Twoje referencje wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, skontaktuj się z nami pod adresem: deleteme@keepersecurity.com.

Więcej pytań?

Jeżeli masz dalsze pytania, dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: security@keepersecurity.com.

Keeper Security, Inc.
333 N Green St.
Suite 811
Chicago IL 60607

Zastrzeżenia ogólne

Keeper Security, Inc. („Keeper Security”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Firma Keeper Security utworzyła niniejszą politykę prywatności, aby zademonstrować, z jaką powagą podchodzimy do ochrony Twojej prywatności, oraz aby upublicznić naszą politykę dotyczącą prywatności i danych osobowych dla strony https://keepersecurity.com/pl_PL oraz dostępnych na niej usług. Polityka opisuje również Twoje opcje w odniesieniu do danych osobowych oraz dostępu i aktualizowania tych danych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. O zmianach będziemy informować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany, przed ich wejściem w życie poinformujemy Cię o tym drogą e-mailową lub za pośrednictwem informacji zamieszczonych na tej stronie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: security@keepersecurity.com.

Użyte w niniejszej Polityce prywatności terminy: „dane osobowe” lub „informacje osobowe” mają znaczenie określone w Rozporządzeniu UE o Ochronie Danych Osobowych z 2018 r. (RODO) i obejmują wszelkie informacje, które mogą identyfikować daną osobę, czy to osobno czy w połączeniu z innymi informacjami, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mailowy, adres IP i numer telefonu. W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia, których obejmuje Kalifornijska ustawa o ochronie konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA), definicja ta obejmuje dowolne dodatkowe elementy określone przez ustawę CCPA. Oprócz spełnienia wymogów zgodności z RODO i CCPA, warunki niniejszej polityki prywatności mają zastosowanie do wszystkich użytkowników niezależnie od lokalizacji.

Security

Infrastruktura Keeper Security jest przechowywana przy wykorzystaniu Amazon AWS w bardzo bezpiecznym środowisku, objętym całodobowym monitoringiem przez siedem dni w tygodniu, nadzorem ochrony oraz wsparciem technicznym, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i zapewnić bezpieczeństwo. Stosujemy zaawansowane systemy zabezpieczeń, w tym programy firewall, zespół pracowników ochrony oraz monitoring, aby zapewnić nieprzerwane działanie usługi i chronić dane przed klęskami żywiołowymi, włamaniami i wydarzeniami losowymi. Więcej informacji na temat AWS Cloud Security można znaleźć na stronie: https://aws.amazon.com/security/.

Szyfrowanie danych

Keeper zapewnia rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oparte na szyfrowaniu „zero-knowledge". Jest to architektura systemowa gwarantująca najwyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Dane są szyfrowane i deszyfrowane na poziomie urządzenia, a nie na serwerze
 2. Aplikacja nigdy nie zapisuje danych w postaci zwykłego tekstu (zrozumiałego dla człowieka)
 3. Serwer nigdy nie otrzymuje danych w postaci zwykłego tekstu
 4. Żaden z pracowników Keeper ani żadna strona trzecia nie może wyświetlić zaszyfrowanych danych
 5. Klucze służące do szyfrowania i deszyfrowania danych wywodzą się z hasła głównego użytkownika
 6. Wielowarstwowe szyfrowanie zapewnia kontrolę dostępu na poziomie użytkownika, grupy i administratora
 7. Funkcja udostępniania danych używa kryptografii z kluczem publicznym do bezpiecznej dystrybucji kluczy
 8. Dane są szyfrowane lokalnie na urządzeniu użytkownika przed przesłaniem i zapisaniem w chmurze aplikacji Keeper (Cloud Security Vault). Podczas synchronizacji danych z innym urządzeniem dane pozostają zaszyfrowane do momentu odszyfrowania na innym urządzeniu.

Aplikacja Keeper działa na urządzeniach iPhone*, iPad*, telefonach Android*, tabletach Android* i na systemach operacyjnych Windows*, Mac OS* oraz Linux*. (*Informacja: Są to nazwy handlowe chronione znakami towarowymi ich właścicieli. Keeper i Password Keeper są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Keeper Security, Inc.).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat modelu zabezpieczeń stosowanego przez Keeper, odwiedź stronę: https://keepersecurity.com/pl_PL/security.

Zbieranie danych

Keeper Security nie ma dostępu do Twojego sejfu, ani możliwości jego odszyfrowania. Model szyfrowania „Zero-Knowledge” gwarantuje, że tylko Ty możesz odszyfrować informacje przechowywane w swoim sejfie.

Firma Keeper Security w ograniczonym zakresie zbiera dane klientów, którzy zarejestrują się, aby korzystać z jej usług, takie jak: nazwa użytkownika, adres e-mail czy numer telefonu. Wykorzystujemy te dane, aby przeprowadzać weryfikację kont i uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jeśli klient zdecyduje się wykupić abonament na nasze usługi, możemy też gromadzić dane kart kredytowych, które są następnie w formie tokenów są wykorzystywane do realizowania płatności, ale nie są przechowywane. Wykorzystujemy dane klientów podane podczas rejestracji, przeprowadzać autoryzację użytkowników i zapewniać dostęp do usługi: https://keepersecurity.com/pl_PL. Tak jak w przypadku każdej innej usługi w chmurze, w przypadku pobrania i używania naszego produktu, automatycznie gromadzone są informacje o rodzaju Twojego urządzenia, wersji systemu operacyjnego, losowo generowanym identyfikatorze urządzenia, informacje o działaniu systemu oraz adres IP. Podany podczas rejestracji przez użytkownika adres e-mail wykorzystujemy także do komunikacji z nim. Po zarejestrowaniu abonamentu na oprogramowanie Keeper, automatycznie wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, niewykraczających poza regulacje zawarte w ustawie CAN-SPAM Act z 2003 roku.

Użytkownicy Keeper Enterprise nie będą otrzymywać od nas marketingowej komunikacji e-mailowej, ale mogą otrzymywać ważne informacje o zmianach w usługach, powiadomienia o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych i zdarzeniach mających związek z bezpieczeństwem. Użytkownik Keeper może od czasu do czasu otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami o zmianach w usługach, powiadomienia o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych, materiały promocyjne oraz informacje o ważnych zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i reklamowych. Zrezygnować z ich otrzymywania można na stronie https://keepersecurity.com/pl_PL/unsubscribe. Jeżeli użytkownik postanowi zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych i reklamowych, firma zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z użytkownikiem w razie konieczności potwierdzenia zakupu oraz w kwestiach związanych z pomocą techniczną, obsługą klienta lub z bezpieczeństwem konta użytkownika. Firma Keeper Security nigdy nie wejdzie w posiadanie hasła głównego żadnego użytkownika, ani też treści wpisów przechowywanych w sejfach Keeper.

Jeżeli zezwolisz innym osobom na dostęp do wpisu w sejfie Keeper, poprosimy Cię o podanie adresu e-mail tej osoby. Następnie wyślemy automatycznie do tej osoby jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej i aplikacji. Jeżeli zdecydujesz się również zarejestrować ofertę w programie partnerskim, poprosimy o podanie imienia i nazwiska Twojego potencjalnego klienta, jego adresu e-mail, numeru telefonu i informacji dot. firmy. Firma Keeper Security przechowuje te informacje w celu wysłania tej jednorazowej wiadomości e-mail.

Jeśli wyznaczona osoba lub Twój potencjalny klient wybierze opcję „odrzuć”, może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: deleteme@keepersecurity.com z prośbą o usuniecie tych informacji z naszej bazy danych.

Firma Keeper Security zbiera i zapisuje szacunkowe statystyki użytkowania i ruchu na swoich stronach internetowych. Zapisywane są między innymi statystyki ruchu na stronie, data odwiedzin strony i czas na niej spędzony, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, częstotliwość odwiedzin, jakie dokładnie podstrony zostały otworzone itp. Korzystamy z tych danych, aby ulepszyć jakość usług oferowanych klientom, usprawniać szybkość działania strony oraz nią odpowiednio administrować.

Firma Keeper Security nie ma dostępu i nie zna haseł głównych ani kluczy szyfrujących posiadaczy kont, ani do ich sejfów Keeper. W związku z tym jakiekolwiek ujawnienie danych wymagane przez przepisy prawa, na mocy wezwania sądowego, będzie ograniczać się do ujawnienia ogólnych informacji o koncie, takich jak imię i nazwisko posiadacza konta i okres jego posiadania. Firma Keeper Security może upubliczniać szacunkowe statystyki użytkowania (na przykład: „50% użytkowników korzysta z usług firmy Keeper Security codziennie”) potencjalnym partnerom handlowym, reklamodawcom, współpracownikom i innym stronom trzecim w granicach prawa. Firma Keeper Security nigdy nie upubliczni danych indywidualnych użytkowników lub danych, które mogą pozwolić na identyfikację ich właściciela, stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje taki wymóg prawny, na przykład udostępnianie tych danych policji lub innym rządowym organom ścigania, np. w przypadku wydania takiego nakazu sądowego, lub jeśli uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie tych danych jest konieczne w celu ochrony naszych praw, zapewnienia Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych lub wykrycia oszustwa.

Keeper Security przekazuje ograniczone dane osobowe za pośrednictwem oprogramowania dostawcy, z zachowaniem ścisłej poufności i protokołów bezpieczeństwa, w celu zapewnienia podstawowych usług biznesowych, w tym obsługi klienta, zarządzania kontem, analizy, przetwarzania płatności i czatu na żywo. Informacje, które udostępniamy, ograniczają się do adresu e-mail i adresu IP.

Firma Keeper Security zawarła umowy o ochronie danych ze swoimi dostawcami, które ograniczają wykorzystanie informacji o klientach do podstawowych funkcji biznesowych. Keeper Security nie sprzedaje, nie wprowadza na rynek ani nie dokonuje transakcji na informacjach o użytkownikach poza swoimi operacjami związanymi z cyberbezpieczeństwem.

Jeśli firma Keeper stanie się podmiotem fuzji, nabycia, sprzedaży części lub całości swoich aktywów, powiadomimy Cię drogą e-mailową lub poprzez widoczne ogłoszenie na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach dotyczących posiadania oraz przetwarzania danych osobowych, a także o możliwości zarządzania swoimi danymi osobowymi.

Możemy przekazywać firmom świadczącym nam usługi wspomagające nasze działania biznesowe, takie jak obsługa klienta przez czat na żywo czy analizy, ograniczone dane kontaktowe, dane dot. płatności oraz informacje o użytkowaniu naszej strony.

Keeper Security umożliwia przesyłanie zdjęć, filmów i plików w ramach funkcji aplikacji. Wszystkie obrazy, filmy i pliki przesyłane do aplikacji są szyfrowane, a Keeper Security nie ma dostępu do przesłanych treści.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

Na wniosek dowolnego użytkownika, niezależnie od lokalizacji, firma Keeper Security udzieli informacji o tym, czy przechowuje lub przetwarza w imieniu strony trzeciej jakiekolwiek jego informacje osobowe. Aby poprosić o udostępnienie takich informacji, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres: privacy@keepersecurity.com. Użytkownik może w dowolnej chwili dezaktywować konto w usługach firmy Keeper Security i usunąć wszelkie informacje powiązane ze swoją osobą, kontaktując się z nami pod adresem deleteme@keepersecurity.com i jasno stwierdzając chęć usunięcia konta i powiązanych z nim danych. Jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie lub chcesz skorzystać ze swoich praw zgodnie z RODO lub ustawą CCPA, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem: gdpr@keepersecurity.com. W wiadomości należy podkreślić, że dotyczy ona zmiany danych osobowych. Twoja prośba zostanie zrealizowana bezzwłocznie, a w każdym przypadku w terminie 30 dni od jej otrzymania (45 dni w przypadku próśb na mocy CCPA). W celu prowadzenia dokumentacji lub zrealizowania transakcji rozpoczętych przed wysłaniem prośby o zmianę lub usunięcie danych, konieczne może być zachowanie przez nas niektórych danych.

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak Twoje konto pozostaje aktywne lub tak długo, jak to konieczne w celu świadczenia Ci usług. Będziemy przechowywać Toje dane i używać ich w zakresie koniecznym w celu sprostania naszym zobowiązaniom prawnym, rozwiązywania sporów i wprowadzania w życie naszych umów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Ustawą o Ochronie i Prywatności Dzieci w Internecie (COPPA, Children’s Online Privacy and Protection Act) i Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów (CCPA, California Consumer Privacy Act) firma Keeper Security nie gromadzi celowo danych osobowych dzieci poniżej osiemnastego (18.) roku życia.

Z wyjątkiem sytuacji wymienionych w niniejszej polityce prywatności, firma Keeper Security nigdy nie ujawni danych osobowych swoich użytkowników stronom trzecim bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody. Firma Keeper Security nie sprzedaje stronom trzecim danych klientów w jakimkolwiek celu.

Firma Keeper Security zastrzega sobie prawo do prezentacji firmowego logo czynnych zawodowo użytkowników na swojej stronie internetowej w celu promocji zarówno firmy użytkownika, jak i firmy Keeper Security.

Prawa konsumentów w Kalifornii zgodnie z ustawą CCPA

Konsumenci w Kalifornii mają następujące prawa na mocy Kalifornijskiej ustawy o ochronie konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA):

Prawo do powiadomienia: Zgodnie z ustawą CCPA przed rozpoczęciem gromadzenia danych firmy muszą powiadomić konsumenta, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone i w jakim celu będą one wykorzystywane.

Prawo do dostępu: Konsumenci mają prawo poprosić firmę o ujawnienie, jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone; z jakich źródeł pochodzą gromadzone dane osobowe; w jakich celach biznesowych i handlowych są one gromadzone; jakim stronom trzecim firma udostępnia dane osobowe; i jakie dokładnie dane osobowe konsumenta firma przechowuje.

Prawo do rezygnacji: Konsument ma prawo w dowolnej chwili zażądać od firm, sprzedających dane osobowe o konsumencie stronom trzecim, zaprzestania tej sprzedaży, co jest określane jako prawo do rezygnacji.

Prawo do usunięcia: Klienci mają prawo poprosić o usunięcie ich danych osobowych, ale pod warunkiem, że dane zostały przekazane przez klienta.

Prawo do równego poziomu usług i cen: Ustawa CCPA zabrania firmom dyskryminowania konsumentów poprzez odmawianie im sprzedaży towarów lub usług, pobieranie za towary lub usługi opłaty w innej wysokości, oferowanie towarów lub usług innej jakości lub sugerowanie takich praktyk, opierając się na korzystaniu przez konsumenta z praw przysługujących na mocy CCPA.

Aby uzyskać odpowiedź na pytania związane z CCPA, odwiedź stronę: https://keepersecurity.com/pl_PL/contact.html?t=p&r=CCPA

KeeperFill®

Keeper Security wykorzystuje system o nazwie KeeperFill®, który pozwala na automatyczne wypełnianie danych logowania w aplikacjach mobilnych i wyszukiwarkach. Jeśli aplikacja Keeper jest zainstalowana na urządzeniu OEM, KeeperFill zostanie automatycznie włączony i skorzysta z usług dostępności i metody wprowadzania na Twoim urządzeniu w celu zidentyfikowania aplikacji mobilnych i stron internetowych wymagających wprowadzania danych logowania. Jak opisano w sekcji Oświadczenia na temat zabezpieczeń na stronie:https://keepersecurity.com/pl_PL/security.html, Keeper jest platformą wykorzystującą szyfrowanie „zero-knowledge”, tak więc aplikacja Keeper Security nie może uzyskać dostępu do aktywności systemu KeeperFill, ani do Twoich wpisów. Nie może ich również śledzić, ani zobaczyć. Keeper KeeperFill można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach dostępności na Twoim urządzeniu.

Rozszerzenie przeglądarki

Instalacja rozszerzenia przeglądarki Keeper wymaga wyraźnej zgody na odczyt i zapis danych logowania i hasła we wskazanych przez użytkownika polach formularza witryny w celu bezpiecznego, automatycznego wypełniania danych uwierzytelniających z sejfu użytkownika. Keeper nie śledzi ani nie przechowuje historii przeglądania stron internetowych przez użytkownika.

Pliki cookie & technologie śledzenia

Firma Keeper Security oraz nasi partnerzy marketingowi, powiązane firmy lub firmy analityczne i dostawcy usług używają technologii takich jak pliki cookie, sygnalizatory internetowe (beacon), znaczniki i skrypty do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkowników w witrynie oraz gromadzenia informacji demograficznych o bazie naszych użytkowników jako całości. Możemy otrzymywać raporty oparte na użycie tych technologii przez takie firmy w postaci indywidualnej lub zagregowanej.

Jeśli odwiedzający stronę internetową wyraża zgodę na używanie plików cookie, Keeper Security korzysta z plików cookie, aby zapamiętywać i śledzić informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to szyfrowane i nierozpoznawalne fragmenty danych, przesyłane do Twojej przeglądarki internetowej z serwera i zapisywane na dysku twardym Twojego komputera.

Możemy korzystać z plików cookie do gromadzenia szacunkowych danych na temat zwyczajów użytkowników korzystających z naszej strony internetowej. Możemy na przykład wykorzystać pliki cookie, aby oszacować liczbę użytkowników korzystających z naszej strony równocześnie, mierzyć statystykę ruchu na naszej stronie oraz lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony przez użytkowników. Pliki cookie nigdy nie są używane do przechowywania poświadczeń sejfu internetowego lub danych wpisów użytkownika sejfu.

Możesz kontrolować użycie plików cookie na poziomie przeglądarki, ale wyłączenie plików cookie może ograniczyć użytkowanie niektórych funkcji dostępnych w naszej witrynie lub usłudze.

Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, gromadzimy automatycznie pewne informacje i zapisujemy je w plikach dzienników. Takie informacje mogą obejmować adresy IP, typ przeglądarki, usługodawcę internetowego, strony polecające/wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty/czasu i/lub dane strumienia kliknięć.

Używamy magazynu lokalnego, takiego jak HTML5, do przechowywania informacji o zawartości i preferencji. Inne podmioty, które są naszymi partnerami w celu dostarczania określonych funkcji w naszej witrynie lub wyświetlania reklam na podstawie aktywności przeglądania przez Ciebie, także mogą używać technologii HTML5 do gromadzenia i przechowywania informacji.

Prowadzimy współpracę z innymi podmiotami w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasi partnerzy mogą używać technologii, takich jak pliki cookie, do gromadzenia informacji o Twoich działaniach w tej i innych witrynach w celu wyświetlania reklam na podstawie aktywności przeglądania i zainteresowań. W związku z tym reklamy produktów Keeper wyświetlane Ci na stronach internetowych stron trzecich będą oparte na Twojej aktywności przeglądania w naszej witrynie. Jeśli chcesz zrezygnować z reklam dostosowanych do zainteresowań, kliknij https://keepersecurity.com/pl_PL/contact.html?t=p&r=general [lub, jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, kliknij https://www.youronlinechoices.eu/]. Ze względów bezpieczeństwa firma Keeper Security nie wyświetla reklam stron trzecich w swojej aplikacji.

Hasło główne

Zabezpieczenie hasła jest obowiązkiem użytkownika. Dostęp do usług firmy Keeper Security jest chroniony za pomocą niepowtarzalnej nazwy użytkownika i hasła, znanych wyłącznie użytkownikowi. Firma Keeper Security zaprojektowała wewnętrzną infrastrukturę zabezpieczeniową, która szyfruje hasła użytkowników, aby zapobiec ich ujawnieniu lub wykorzystaniu przez niepowołane osoby. Ani pracownicy firmy Keeper Security, ani zatrudniani przez nią podwykonawcy nie mają możliwości uzyskania dostępu do haseł użytkowników. Pracownicy firmy Keeper Security ani zatrudniani przez nią podwykonawcy nigdy nie zażądają ani nie poproszą użytkownika o podanie hasła pocztą konwencjonalną ani elektroniczną, telefonicznie, ani w jakikolwiek inny sposób.

Blogi

Nasz blog jest zarządzany przez aplikację firmy trzeciej, która może wymagać rejestracji przed dodaniem komentarza. Nie mamy dostępu do informacji umieszczanych na blogu i nie kontrolujemy ich. Jeśli chcesz usunąć dane osobowe zamieszczone w sekcji komentarze, musisz zalogować się do aplikacji firmy trzeciej lub skontaktować się z tą firmą. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zarządzania Twoimi danymi przez aplikację firmy trzeciej, zapoznaj się z polityką prywatności tej firmy.

Odnośniki do stron osób trzecich

Podczas korzystania z usług firmy Keeper Security klienci i użytkownicy mogą natknąć się na odnośniki do stron lub usług firmowanych przez osoby trzecie. Firma Keeper Security nie reprezentuje ani nie czyni żadnych gwarancji dotyczących sposobu działania stron internetowych osób trzecich, na które można trafić ze strony firmy Keeper Security lub z oferowanych przez nią usług. Firma Keeper Security zaleca zapoznanie się z polityką prywatności przedstawioną na stronach internetowych osób trzecich.

Referencje

W naszej witrynie przedstawiamy osobiste referencje zadowolonych klientów oraz inne wyrazy uznania. Jeśli udzielisz nam zgody, możemy wyświetlić Twoje referencje wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, skontaktuj się z nami pod adresem: deleteme@keepersecurity.com.

Więcej pytań?

Jeżeli masz dalsze pytania, dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: security@keepersecurity.com.

Keeper Security, Inc.
333 N Green St.
Suite 811
Chicago, IL 60607

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas