Czym jest zarządzanie dostępem uprzywilejowanym?

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM) odnosi się do zabezpieczania kont, które mają uprawnienia do dostępu do wysoce wrażliwych systemów i danych, takich jak konta administracyjne IT, systemy płacowe i repozytoria kodu. Obejmuje to również zarządzanie takimi kontami. Użytkownicy, którzy mogą potrzebować uprzywilejowanego dostępu to administratorzy systemów i kont, wyższa kadra zarządzająca, pracownicy ochrony, specjaliści HR i pracownicy finansowi.

Nie wszyscy użytkownicy uprzywilejowani są ludźmi. Uprzywilejowane poświadczenia są również szeroko stosowane przez systemy i aplikacje, szczególnie w środowiskach DevOps. Te poświadczenia są również znane jako wpisy tajne.

W miarę rozwoju organizacji, zarządzanie użytkownikami uprzywilejowanymi staje się skomplikowane i czasochłonne, a błędy w konfiguracji mogą mieć poważne konsekwencje. Ponieważ uprzywilejowani użytkownicy mają dostęp do najbardziej wrażliwych systemów i danych organizacji, uprzywilejowane poświadczenia są bardzo poszukiwane przez atakujące osoby. Verizon szacuje, że 49% naruszeń bezpieczeństwa wiąże się z naruszeniem uprzywilejowanych poświadczeń.

Jak zarządzanie dostępem uprzywilejowanym może zmniejszyć cyberzagrożenia

System zarządzania dostępem uprzywilejowanym pomaga administratorom IT i pracownikom bezpieczeństwa skutecznie i dokładnie organizować i zabezpieczać poświadczenia uprzywilejowane oraz zarządzać nimi, dzięki czemu mogą oni uniknąć błędów w konfiguracji, które mogą prowadzić do naruszeń.

Jaka jest różnica pomiędzy IAM a PAM?

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) i PAM to powiązane, ale odmienne koncepcje. Oba pojęcia odnoszą się do zarządzania dostępem użytkowników w ramach organizacyjnego środowiska IT. Jednak IAM to ogólne określenie, podczas gdy pojęcie PAM jest bardziej konkretne.

IAM zajmuje się szeroko pojętą administracją wszystkich kont użytkowników w organizacji. Rozwiązania IAM zapewniają, że wszyscy użytkownicy mają unikatową, zaufaną tożsamość cyfrową, którą administratorzy systemu mogą monitorować i zarządzać w całym jej cyklu życia, jednocześnie dając administratorom systemu kontrolę nad egzekwowaniem zasad, zarządzaniem hasłami, uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, monitorowaniem aktywności i kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC).

PAM to podzbiór IAM, który skupia się na kontroli dostępu do krytycznej infrastruktury organizacji, czyli jej najbardziej wrażliwych danych i zasobów IT. Ponieważ naruszenie lub niewłaściwe użycie kont uprzywilejowanych może mieć katastrofalne skutki dla organizacji, aktywność użytkowników uprzywilejowanych jest ściślej monitorowana niż aktywność zwykłych użytkowników systemu. PAM zazwyczaj obejmuje takie kontrole jak precyzyjne uwierzytelnianie, automatyzacja i autoryzacja, rejestrowanie sesji, audyt i dostęp just-in-time.

Zalety rozwiązań zarządzania dostępem uprzywilejowanym

Dedykowane rozwiązanie PAM zapewnia wiele zalet, takich jak:

 • Pełny wgląd w dostęp do sieci, aplikacji, serwerów i urządzeń. Rozwiązania PAM dają administratorom pełną widoczność całego środowiska danych, w tym systemów i infrastruktury zarówno w chmurze, jak i lokalnych. PAM ułatwia również śledzenie i kontrolę wszystkich systemów i urządzeń, które wymagają uprzywilejowanego dostępu do optymalnego funkcjonowania.

 • Zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu lub naruszeniu poświadczeń uprzywilejowanych. Rozwiązania PAM zabezpieczają konta uprzywilejowane, utrudniając zewnętrznym osobom atakującym ich naruszenie lub wewnętrznym osobom atakującym ich niewłaściwe wykorzystanie.

 • Uproszczenie kwestii zgodności. Większość przepisów i branżowych ram zgodności wymaga specjalnego zarządzania i audytu dla kont użytkowników uprzywilejowanych. Rozwiązania PAM posiadają narzędzia do audytów, które rejestrują sesje użytkowników i zapewniają organizacjom ścieżkę audytu. Rozwiązania PAM zapewniają zgodność z ramami takimi jak PCI DSS, HIPAA, FDDC, SOX Government Connect i FISMA, które wymagają od organizacji stosowania zasady najmniejszych uprawnień przy przydzielaniu uprawnień użytkownikom.

 • Większa produktywność. Kompleksowe rozwiązania PAM umożliwiają administratorom systemów zarządzanie kontami użytkowników uprzywilejowanych z centralnego pulpitu nawigacyjnego zamiast ręcznego konfigurowania dostępu do poszczególnych systemów lub aplikacji, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność zarówno personelu IT, jak i użytkowników końcowych.

 • Mniej błędów w konfiguracji. Około 49% organizacji ma użytkowników z większymi uprawnieniami dostępu niż jest to konieczne do wykonywania ich pracy, co stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa. PAM usprawnia proces zarządzania dostępem, minimalizując błędy w konfiguracji i zapewniając przestrzeganie zasady najmniejszych uprawnień.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym

Podobnie jak IAM, bezpieczeństwo dostępu uprzywilejowanego nie jest jednorazowym zadaniem, ale raczej ciągłym procesem. Oto kilka najlepszych praktyk, aby zabezpieczyć dostęp do klejnotów koronnych Twojej organizacji.

 • Używaj przepływów pracy automatyzacji zadań uprzywilejowanych (PTA). Obejmuje to automatyzację procesów, które wykorzystują uprzywilejowane poświadczenia lub podniesione uprawnienia dostępu, umożliwiając płynne wdrażanie i zarządzanie.

 • Egzekwuj dynamiczną kontrolę dostępu opartą na kontekście. Znana również jako dostęp just-in-time, jest to zasada „zero-trust”, która polega na zapewnieniu użytkownikom tylko wystarczającego dostępu do systemów uprzywilejowanych i tylko wtedy, gdy jest on potrzebny. Pomaga to w zapobieganiu narażania poświadczeń i umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa automatyczne ograniczanie uprawnień w przypadku istnienia znanego zagrożenia dla zasobów.

 • Audytuj uprzywilejowaną aktywność. Zaawansowane rozwiązania PAM posiadają możliwości audytu, takie jak przechwytywanie uderzeń klawiszy i zrzutów ekranu. Wykorzystanie tych funkcji do wykrywania i badania ryzyka bezpieczeństwa jest kluczowe dla zarządzania zagrożeniami. Konta administratorów mogą wdrożyć zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi w celu identyfikacji podejrzanej aktywności.

 • Ogranicz korzystanie z kont uprzywilejowanych do działań uprzywilejowanych. Oprócz kont dostępu uprzywilejowanego, użytkownicy uprzywilejowani powinni mieć również konta użytkowników standardowych oraz powinni logować się na swoje konta uprzywilejowane tylko podczas wykonywania działań uprzywilejowanych.

 • Przyjmij najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa haseł. Te same najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa haseł, które mają zastosowanie do kont zwykłych użytkowników, są jeszcze ważniejsze w przypadku dostępu uprzywilejowanego. Na przykład, wszystkie konta uprzywilejowane powinny używać silnych, unikatowych haseł i być zabezpieczone uwierzytelnianiem wieloskładnikowym.

 • Podziel systemy i sieci na segmenty. Segmentacja sieci zapobiega przemieszczaniu się atakujących osób w obrębie systemu w przypadku naruszenia jego bezpieczeństwa. Zapobiega również nieumyślnemu dostępowi użytkowników końcowych do systemów i danych, które nie są im potrzebne do wykonywania pracy.

Wiele organizacji rozwiązuje problem dostępu z najniższym poziomem uprawnień, zajmując się najpierw największymi widocznymi zagrożeniami, a następnie z czasem doskonaląc praktyki bezpieczeństwa, takie jak odbieranie praw administratora i wdrażanie monitorowania użytkowników. Jednak najpoważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa mogą nie być najbardziej widoczne. Z tego powodu idealnym podejściem jest przeprowadzenie dokładnego audytu istniejących ryzyk związanych z uprawnieniami i uszeregowanie problemów według poziomów zagrożenia.

close
close
Polski (PL) Zadzwoń do nas